Eržvilko kultūros centras
Adresas: Tauragės g. 1A, Eržvilko mstl., Eržvilko seniūnija, Jurbarko rajonas, LT -74285
Telefonas / faksas: (8 447) 43 128 | El. paštas: erzvilkokc@gmail.com

herbas

 

ERŽVILKO KULTŪROS CENTRO

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

 

1. Eržvilko kultūros centro vyriausiojo buhalterio pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis B.

3. Pareigybės pavaldumas: kultūros centro direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį finansų ar apskaitos krypties išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį apskaitos krypties išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

4.2. gebėti praktiniame darbe taikyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

4.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. mokėti savarankiškai organizuoti darbą, būti iniciatyvus, komunikabilus, pareigingas;

4.5. žinoti pagrindinius bendravimo ir bendradarbiavimo principus bei etikos normas, gebėti bendradarbiauti su Kultūros centro ir kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

4.6. mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją;

4.7. gebėti dirbti MS Office programiniu paketu, Apskaitos programa, naudotis interneto naršyklėms, elektroniniu paštu;

 4.8. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos finansinę ir buhalterinę apskaitą, finansų kontrolę, apskaitos politiką, viešuosius pirkimus, Kultūros centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir gebėti juos pritaikyti praktikoje;

III SKYRIUS

VYRIAUSIOJO BUHALTERIO

 PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 5.1. laiku fiksuoja ūkines operacijas buhalterinės apskaitos dokumentuose;

 5.2 užtikrina, kad įsigytas materialusis turtas būtų laiku ir teisingai įtrauktas į buhalterinę apskaitą pagal atsakingus asmenis;

5.3. užtikrina, kad piniginės lėšos būtų priimamos tik tinkamai įforminant pinigines;

5.4. atlieka piniginių lėšų, griežtos atskaitomybės blankų priėmimo, apskaitos ir apsaugos operacijas, laikydamasis griežtos atskaitomybės blankų apskaitos taisyklių;

 5.5. tvarko ilgalaikio ir trumpalaikio turto, materialinių atsargų apskaitą, skaičiuoja ilgalaikio turto nusidėvėjimą;

5.6. dalyvauja komisijos darbe inventorizuojant, perduodant Kultūros centro turtą ir griežtos atskaitomybės apskaitos blankus;

5.7. užtikrina teisingą ir savalaikį inventorizacijos rezultatų įtraukimą į apskaitą;

5.8. kontroliuoja Kultūros centro tarnybinių automobilių kuro sąnaudas, išduoda vairuotojui kelionės lapus;

 5.9. rengia ilgalaikio ir trumpalaikio turto, materialinių atsargų, griežtos atskaitomybės blankų ataskaitas;

5.10. konsultuoja darbuotojus ilgalaikio, trumpalaikio turto ir materialinių atsargų bei griežtos atskaitomybės blankų saugojimo, nurašymo laiku klausimais;

 5.11. atsižvelgdamas į gautus prašymus dėl paslaugų teikimo, parengia sutartis ir išrašo sąskaitas faktūras;

 5.12. pagal gautus prašymus rengia pažymas Socialinio draudimo valdybai apie darbuotojų darbo užmokestį;

5.13. parengia ir laiku paskelbia Kultūros centro svetainėje informaciją apie darbuotojų praėjusių metų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį;

5.14. tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda archyvui;

 5.15. nuolat gilina žinias, kelia profesinę kvalifikaciją kursuose ir seminaruose, užsiima savišvieta;

5.16. dalyvauja Kultūros centro darbuotojų pasitarimuose ir susirinkimuose;

5.17. užtikrina, kad darbui skirtos patalpos, kitos priemonės ar turtas būtų tinkamai eksploatuojamas, prižiūrimas ir saugomas;

5.18. savo darbe vadovaujasi Jurbarko kultūros centro nuostatais, Kultūros centro direktoriaus įsakymais, darbo tvarkos ir kitomis patvirtintomis taisyklėmis, instrukcijomis, tvarkų aprašais, nuostatais;

5.19. vykdo kitus teisėtus nenuolatinio pobūdžio Kultūros centro direktoriaus pavedimus, nenumatytus pareigybės aprašyme, tačiau susijusius su Kultūros centro vykdoma veikla.

 

PRETENDENTAS PRIVALO PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS IKI GEGUŽĖS 15 D. EL. P. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

*Asmens dokumento kopiją;

*Išsilavinimą patvirtinančio dokumneto kopiją;

*Gyvenimo aprašymą CV.

Pretendentai atitinkantys reikalavimus, bus asmeniškai informuoti  tel.  arba el. paštu.

Įstaigos skyriai

Kartupių skyrius: Žiedo g. 2, Kartupių kaimas, Eržvilko seniūnija, Jurbarko rajonas

Šimkaičių skyrius: Liepų g. 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių seniūnija, Jurbarko rajonas

Vadžgirio skyrius:  J. Dargužo g. 28, Vadžgirio mstl., Šimkaičių seniūnija, Jurbarko rajonas

 

 

 

 

 


Kviečiame sudalyvauti anoniminėje apklausoje apie Eržvilko kultūros centro teikiamas paslaugas

 

Eržvilko kultūros centras
Įstaigos kodas 302526265 | Tauragės g. 1A, Eržvilko mstl., Eržvilko seniūnija, Jurbarko rajonas, LT -74285
Tel./faks. (8 447) 43 128 | El. p. erzvilkokc@gmail.com
Sprendimas: LANMETA